Autoryzowany dystrybutor Enscape w Polsce

Ogólne warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży zmienione w dniu 21.04.2021 r.
Aktualizacja zasad o naliczaniu płatności: 9.01.2023 r.

Artykuł 1: O nas

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są przygotowane przez DESIGN EXPRESS BV i jej spółki zależne (zwane dalej DESIGN EXPRESS):

Identyfikacja firmy Polska

Design Express Poland Sp. z o.o.
ul. Markowska 22/48
03-742 Warszawa
E-mail: info.pl@designexpress.eu
Telefon: +48 (0)22 462 87 99
NIP: 522-301-87-49

Identyfikacja przedsiębiorstwa Belgia

Design Express B.V.
Kleine Heide 26
2811 Leest (Mechelen)
e-mail:sales.be@designexpress.eu
Numer telefonu: +32 15 71 96 00
VAT: BE 0437 557 892
RPR: Mechelen

Identyfikacja przedsiębiorstwa Niderlandy

Design Express Gouda
Oosthaven 8
2801 PB Gouda
E-mail: sales.nl@designexpress.eu
Telefon: +31 (0)182 756 660
VAT: NL 805 057 018 B01
KVK: 23083112

Identyfikacja przedsiębiorstwa Francja

Design Express France
91-99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
email: serviceclient@designexpress.eu
Telefon: +33 (0)1 72 74 76 76
VAT: FR 55390261246

Usługi świadczone przez DESIGN EXPRESS można podzielić na 2 obszary:

  1. Licencjonowanie oprogramowania
  2. Udzielanie wsparcia w formie pomocy technicznej,szkoleń, wsparcia w procesie wdrożenia

DESIGN EXPRESS świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych (B2B) (zwanych dalej "Klientem").

Artykuł 2: Postanowienia ogólne 

Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez DESIGN EXPRESS oraz do umów o wykonanie prac i/lub dostawę sprzętu i/lub oprogramowania. DESIGN EXPRESS jest związany wyłącznie pisemnymi ofertami z wyjątkiem sprzedaży licencji Enscape, gdzie DESIGN EXPRESS jest związany płatnością za licencję na swojej platformie internetowej. Obowiązują wyłącznie warunki zawarte w niniejszych "Ogólnych Warunkach Sprzedaży".

Artykuł 3: Zamówienia 

Zamówienie jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone formularzem zamówienia i zaakceptowane przez DESIGN EXPRESS, z wyjątkiem licencji ENSCAPE, gdzie zamówienie jest ważne tylko wtedy, gdy płatność została dokonana przez klienta i otrzymana przez DESIGN EXPRESS. To jest z zastrzeżeniem ewentualnej dostawy i zastrzeżenia zmian i błędów. Zamówienie oznacza znajomość i akceptację niniejszych warunków sprzedaży.

Artykuł 4: Ceny - warunki dostawy 

Nasze ceny są cenami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Podane kwoty nie zawierają podatku VAT z wyjątkiem ENSCAPE gdzie ceny podane są zarówno netto jak i brutto wraz z podatkiem VAT. Każde zamówienie oznacza potwierdzenie znajomości warunków zakupu i akceptację ceny.

Zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podwyższenia ceny dla Klienta, jeśli po zawarciu umowy wzrosną ceny dostawców i/lub opłaty państwowe, nawet jeśli wynikają one z okoliczności, które można było przewidzieć w momencie zawierania umowy. 

Nasze terminy dostaw podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i w przypadku opóźnień w dostawie nie przysługuje żadna rekompensata. 

DESIGN EXPRESS zachowuje prawo własności do produktów dostarczonych klientowi do momentu otrzymania pełnej zapłaty wszystkich należności. 

Reklamacje należy składać na adres DESIGN EXPRESS listem poleconym. Faktury, które nie zostaną oprotestowane na piśmie w ciągu ośmiu (8) dni od ich otrzymania, uważa się za zaakceptowane.

Artykuł 5: Transakcje w ramach Enscape duration

Umowa zawarta na czas określony (na przykład, ale nie tylko, na 1 miesiąc lub 1 rok) jest automatycznie przedłużona po upływie okresu jej obowiązywania. Klient może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 40 dni kalendarzowych (w przypadku abonamentu rocznego) lub 7 dni kalendarzowych (w przypadku abonamentu miesięcznego) przed datą wygaśnięcia licencji. Umowa zawarta na czas określony nie może być przedwcześnie rozwiązana przez Klienta.

Artykuł 6: Siła wyższa

Jeżeli DESIGN EXPRESS nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Klienta z powodu naruszenia nie dającego się przypisać (siła wyższa), wywiązanie się z tych zobowiązań zostanie zawieszone na czas trwania sytuacji siły wyższej. 

Jeśli sytuacja siły wyższej trwa przez 30 dni, obie strony są uprawnione do pisemnego rozwiązania umowy w całości lub w części, o ile jest to uzasadnione sytuacją siły wyższej.  W przypadku wystąpienia siły wyższej, Klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

Artykuł 7: Odpowiedzialność

DESIGN EXPRESS nie udziela żadnej gwarancji w zakresie przedmiotu sprzedaży, jego jakości, wykonania, przydatności rynkowej i przydatności do określonego celu. Design Express Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe lub związane z użytkowaniem oprogramowania, w tym szkody bezpośrednie i następcze, niemajątkowe, handlowe i wynikłe z zatrzymania produkcji. Kupujący zwalnia Design Express Poland Sp. z o.o od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w zakresie takich szkód bez względu na ich przyczynę.

W przypadku roszczeń odszkodowawczych wobec Design Express Poland sp. z o.o. odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wysokości ceny przedmiotu sprzedaży (rzeczy lub usługi) będącej przyczyną szkody lub do wartości zlecenia.

Artykuł 8: Własność intelektualna 

Klient nie nabywa przez niniejszą umowę żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do oprogramowania i dołączonej do niego instrukcji obsługi. Klient uzyskuje jedynie niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania.

Artykuł 9: Klauzula konkurencyjna

Bez zgody DESIGN EXPRESS, Klient nie może zawrzeć umowy o pracę lub umowy o pracę w jakimkolwiek innym charakterze z pracownikiem DESIGN EXPRESS przez okres związania tego pracownika z DESIGN EXPRESS oraz przez okres jednego roku po rozwiązaniu umowy pomiędzy tym pracownikiem a DESIGN EXPRESS. W przypadku naruszenia niniejszej klauzuli, Klient traci na rzecz DESIGN EXPRESS natychmiastowo płatną karę w wysokości 1.000 € za każdy dzień naruszenia, bez uszczerbku dla prawa DESIGN EXPRESS do dochodzenia odszkodowania za faktycznie poniesione szkody.

Artykuł 10: Płatności 

Faktury są płatne gotówką, chyba że umowa pomiędzy DESIGN EXPRESS a Klientem stanowi inaczej lub jest to zaznaczone na fakturze. Od każdej faktury niezapłaconej w terminie automatycznie i bez uprzedzenia naliczane są odsetki w wysokości 1% miesięcznie. Każdy rozpoczęty miesiąc będzie traktowany jako cały miesiąc. Ponadto, każda faktura niezapłacona w terminie płatności zostanie powiększona na żądanie o stałą rekompensatę w wysokości 15%, przy czym minimalna kwota rekompensaty wynosi 125 €. Nie licząc innych kosztów windykacji i ewentualnych kosztów sądowych. W przypadku likwidacji, niewypłacalności, upadłości lub zaprzestania płatności przez Klienta, zobowiązania Klienta stają się natychmiast wymagalne i płatne. Dla klientów, którzy wybiorą płatność kartą, opłata za przedłużenie subskrypcji zostanie naliczona 7 dni przed terminem daty odnowienia licencji. Z kolei użytkownicy, którzy zdecydowali się na płatność przelewem, tydzień przed wznowieniem licencji otrzymają fakturę do opłacenia w ciągu 7 dni.

Artykuł 11: Spory 

Wszelkie spory będą podlegać jurysdykcji sądów w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy DESIGN EXPRESS, bez wyjątku. Dla Klientów belgijskich jest to jurysdykcja Mechelen, dla Klientów holenderskich jest to jurysdykcja Gouda a dla klientów polskich jest to jurysdykcja Warszawa. Prawo belgijskie ma zastosowanie do wszystkich umów i stosunków pomiędzy DESIGN EXPRESS a Klientami belgijskimi, prawo holenderskie ma zastosowanie przez analogię do umów i stosunków pomiędzy DESIGN EXPRESS a Klientami holenderskimi, zaś prawo polskie ma zastosowanie przez analogię do umów i sporów pomiędzy DESIGN EXPRESS a Klientami polskimi.